Contact us

Wollongong Public School

67A Church St Wollongong NSW 2500

Ph: (02) 42289120

Fax: (02) 42265091

Email : wollongong-p.school@det.nsw.edu.au